GUBERNATORKI 2006

Anna Szyszka

Urodziła się 16.IX.1949 r. w Elblągu. W 1977 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra administracji. Posiada Studia Podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych w Warszawie - I i II stopień specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej. W 1981r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw służb społecznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Od 1990 r. pełniła funkcję dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Elblągu. Radna dwóch kadencji Rady Miejskiej w Elblągu: w latach 1988-1990 pełniła jednocześnie funkcję Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, a w okresie drugiej kadencji, w latach 1994-1998, była członkiem Komisji Prawa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej. Od lipca 1999r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a od marca 2002r. zajmowała stanowisko kierownika Oddziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w Delegaturze w Elblągu. W latach 1990-1998 odbyła staże zawodowe w Wielkiej Brytanii (Irlandia i Anglia), Belgii i Danii. Od 25 lat jest zaangażowana w propagowanie idei pomocy społecznej, umiejętnie łącząc pracę zawodową z pracą społeczną. W okresie aktywności zawodowej była twórcą szeregu inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej na terenie województwa elbląskiego. Była inicjatorem i organizatorem między innymi:

trzech Domów Dziennego Pobytu, w tym pierwszego w Polsce Domu dla młodzieży neuropsychiatrycznej w Elblągu,

żłobka specjalistycznego dla dzieci z zespołem złego wchłaniania oraz porażeniem mózgowym,

apteki dla najuboższej ludności województwa, 

apteki z darów „Hipokrates”, zaopatrującej centralnie domy pomocy społecznej województwa w leki i artykuły sanitarne,

Specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie dla osób po przebytej chorobie alkoholowej, jedyny tego rodzaju w Polsce,

Domu Pomocy Społecznej w Stegnie; Dom – mający również charakter bazy leczniczo-rehabilitacyjnej i społecznej o zasięgu ogólnopolskim służy mieszkańcom domów pomocy społecznej oraz osobom niepełnosprawnym z całego kraju,

Domu Pomocy dla młodzieży neuropsychiatrycznej z Hostelem w Elblągu – jedyny tego rodzaju w Polsce,

Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ryjewie, przy którym zorganizowane zostały Warsztaty Terapii Zajęciowej – też jedne z pierwszych w Polsce,

Domu Pomocy Społecznej  dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera, budowanego w ścisłej współpracy z Królestwem Danii,

Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 Za wybitne osiągnięcia i wymierne efekty pracy w tym zakresie, była wielokrotnie wyróżniana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.Do szczególnych nagród i wyróżnień należy zaliczyć, m.in.: odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasług za zaangażowanie w „Akcji Powódź na Żuławach”; uhonorowanie Certyfikatem Kapituły Medalu 750-Lecia Miasta Elbląga za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Miasta Elbląga (1996); dwukrotne odznaczenie za wybitną działalność sprzyjającą rozwojowi województwa elbląskiego w latach 1997-1998; uhonorowanie złotą odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Komitetu Ochrony Praw Dziecka, którego była założycielem w województwie elbląskim; w latach 1997 i 1998 laureatka Złotej Dziesiątki plebiscytu na Człowieka Roku Województwa Elbląskiego; ostatnio, w 2005 r. nagrodzona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Członek Instytutu Neurologii i Psychiatrii – Sekcji Rehabilitacji w Warszawie, członek Społecznej Rady Pomocy Społecznej IV Kadencji, działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej; Honorowy Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu; założyciel i organizator Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu oraz wielu innych inicjatyw społecznych w województwie. W 2006 r. została wicewojewodą Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od 17.I.2007 r. pełniła obowiązki wojewody. 02.IV.2007 r. została wojewodą. Funkcję tę pełniła do 29.XI.2007 r. Mężatka, matka dwóch dorosłych synów.