WŁADCZYNIE 750-1000

Olga

Olga urodziła się około 888 r. na ziemi pskowskiej w północnej Rusi. Wśród badaczy istniej kilka domysłów co do dokładnego miejsca jej narodzin. Niektórzy mówią o Izborsku, inni o wsi Wybutie koło Pskowa, jeszcze inni o miejscu, w którym w przyszłości miał powstać sam Psków. Faktem pozostaje, że w 903 r. rządzący tymi ziemiami książę Oleg wybrał ją na żonę dla swojego syna Igora. Przyszła władczyni miała wówczas przypuszczalnie około 15 lat. Dzięki swej urodzie, mądrości, miłosierdziu i sprawiedliwości małżonka księcia Igora cieszyła się wśród ludu wielkim szacunkiem. Po jego śmierci w 945 r., z uwagi na niepełnoletność syna Światosława (miał wówczas trzy lata), sprawowała za niego rządy. Najpierw, zgodnie z pogańskim zwyczajem, pomściła na Drzewianach śmierć męża, następnie zaprowadziła porządek w Nowgorodzie, po czym powróciła do Kijowa. Władzę regencyjną sprawowała przez 20 lat. Gdy Światosław dojrzał do samodzielnego sprawowania władzy księżna Olga oddała mu ster państwa, a sama zajęła się głównie działalnością dobroczynną. Księżna Olga, jako pierwszy wiarygodnie poświadczony władca ruski, przyjęła Chrześcijaństwo. Będąc już w podeszłym wieku, poznała podstawy wiary chrześcijańskiej, uwierzyła w Chrystusa i została ochrzczona. Wydarzenie to różne źródła datują na lata między 954 i 959 r. Najbardziej wiarygodną datą tego wydarzenia wydaje się być rok 957, a miejscem Konstantynopol. Jedna z hipotez mówi, że już jadąc do stolicy Bizancjum w 957 r. księżna mogła być już ochrzczona (w 954 lub 955 r.) w Kijowie, a że sama ta wizyta miała głównie charakter handlowy, a nie religijny. Inna, że do chrztu miało dojść podczas jej następnej wyprawy do Konstantynopola, która miała miejsce pod koniec 959 r., po śmierci Konstantyna VII, za panowania jego syna Romanosa II. W tym czasie bizantyjskim planom podbicia Krety prawdopodobnie towarzyszyły rozmowy dyplomatyczne mające na celu uzyskanie pomocy ruskich żołnierzy najemnych. Najwięcej uczonych skłania się ku tezie, że chrzest księżnej Olgi miał miejsce w Konstantynopolu w 957 r. Znana pod pogańskim imieniem Elga księżna miała wówczas zostać ochrzczona w obrządku wschodnim przez samego patriarchę i przyjąć imię Heleny, prawdopodobnie na cześć cesarzowej Heleny, małżonki cesarza Konstantyna VII. Ruski kronikarz pisze nawet, że cesarza Konstantyna tak urzekło piękno i inteligencja Olgi, że powziął plan poślubienia jej (choć sam miał żonę, a księżna miała ponad 50 lat). Ta jednak rozważnie zwróciła mu wagę, że jako jego córka chrzestna pozostaje z cesarzem w pokrewieństwie duchowym, co zgodnie z chrześcijańskimi zasadami nie pozwala na zawarcie małżeństwa. Z licznymi prezentami od cesarza księżna powróciła do Kijowa. Po powrocie do ojczyzny księżna zajęła się szerzeniem nowej wiary wśród swych poddanych. Ubolewała jednak nad tym, iż Światosław powrócił do pogaństwa. Bezradnie patrząc na to, błagała Boga o jego nawrócenie. Wnuk księżnej Olgi - przyszły św. wielki książę Włodzimierz, właśnie od swej babki po raz pierwszy usłyszał o Chrystusie. Świętej przypisuje się m.in. wybudowanie drewnianej cerkwi Świętej Zofii Mądrości Bożej w Kijowie, cerkwi Świętej Trójcy w Pskowie oraz cerkwi św. Mikołaja na mogile chrześcijańskiego księcia Askolda. Chociaż księżna Olga nie mogła narzucić swojej wiary ogółowi poddanych, to jej stosunki z Bizancjum przygotowały drogę ostatecznemu triumfowi Prawosławia na Rusi za panowania jej wnuka - wielkiego księcia Włodzimierza. Księżna Olga zmarła 11 lipca 969 r. Wcześniej zakazała, aby jej ciało grzebano zgodnie z pogańskimi zwyczajami, lecz by uczynił to prawosławny duchowny w wybranym przez nią bliżej nieznanym obecnie miejscu. Po jej śmierci napisano, że „pierwsza z Rusi weszła do Królestwa Niebieskiego", jak też o tym, że „wychwalają ją ruscy synowie jako swoją przewodniczkę, po śmierci modlącą się za Ruś do Boga". Trzydzieści lat po śmierci księżnej, przy metropolicie Leoncjuszu, na polecenie jej wnuka wielkiego księcia Włodzimierza otwarto grób księżnej. Stwierdzono wówczas, że jej ciało pomimo tak długiego okresu spoczywania w ziemi nie uległo rozkładowi. Był to pierwszy na Rusi przypadek otwarcia relikwii. Z czasem zwyczaj ten zaczęto często stosować wobec osób zmarłych znanych z pobożnego życia. Relikwie złożono w cerkwi Dziesięcinnej w Kijowie.  W obecności relikwii księżnej zaczęto odnotowywać przypadki cudownych uzdrowień chorych, zwracających się do niej o wstawiennictwo przed Bogiem. Liczba uzdrowień wzrosła jeszcze bardziej w okresie, gdy ziemie ruskie znalazły się pod jarzmem tatarskim. Wynikiem rozwijającego się kultu stało się zaliczenie Olgi do grona świętych. Do naszych czasów nie dotarła dokładna data ani rok tego wydarzenia. Stało się to, jak piszą badacze, najprawdopodobniej w okresie jarzma tatarskiego, a więc zapewne w II połowie XIII wieku. Jakkolwiek niektórzy historycy uważają, że kanonizacja księżnej odbyła się jeszcze przed najazdem Tatarów na Ruś. Do naszych czasów nie dotarły starożytne teksty nabożeństw ku czci św. Olgi. Albo więc nie zachowały się one z tego okresu albo też jeszcze wówczas nie powstały. Obecnie używane pochodzą z połowy XV w.  Urzędowe, oficjalne potwierdzenie kultu św. Olgi przez Ruską Cerkiew Prawosławną miało miejsce w 1574 r. Na początku XVIII w. relikwie świętej ukryto w nieznanym miejscu i dotychczas nie odnaleziono.