W£ADCZYNIE 1300

Agnieszka de Montbéliard

By³a córk¹ Guillemette de Neuchâtel, hrabiny Montbéliard, i Renauda z Burgundii. Wysz³a za m¹¿ za Henryka I de Montfaucon. Ich dzieæmi byli: Stefan de Montfaucon, Reinard i Ludwik de Montbéliard. W 1332 r. od w³adzy zosta³ odsuniêty Othenin, brat Agnieszki, z powodu choroby psychicznej. Agnieszka zosta³a hrabin¹ Montbéliard, a jej m¹¿ hrabi¹ na mocy "de jure uxoris". Henryk I zmar³ w 1367 r. Kolejnym w³adc¹ Montbéliard zosta³ Stefan.